FUN RIDE MEGA SURIA KEMBALI LAGI!

Terma & Syarat Fun Ride Mega Suria

BORANG PENEPIAN LIABILITI

(1) Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan diri dan menanggung segala risiko yang bakal terjadi semasa mengambil bahagian dalam program “Fun Ride Mega Suria”.

(2) Saya dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa saya mengambil bahagian dalam program secara sukarela dan sepenuhnya atas inisiatif dan risiko saya sendiri.

(3) Saya mengakui bahawa semua yang saya lakukan untuk program ini secara sukarela dan saya tidak mengharapkan upah, bayaran dan/atau sebarang bentuk pampasan lain daripada Rimakmur Sdn. Bhd. (“Rimakmur”).

(4) Saya mengetahui dan memahami sepenuhnya risiko yang terlibat melalui penyertaan saya bagi program ini dan dengan ini saya (diri sendiri, waris dan wakil, atau mana-mana pihak berkemungkinan) melepaskan dan mengetepikan Rimakmur, pengarah, pegawai dan kakitangannya daripada mana-mana dan semua liabiliti, tuntutan, tindakan undang-undang, kerugian, pampasan dan apa-apa kausa tindakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung) yang timbul atau berkaitan dengan sebarang kehilangan, kerosakan, kecederaan, penyakit, kemalangan atau kematian, yang mungkin ditanggung oleh saya.

(5) Saya akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan keadaan kesihatan dan keselamatan saya apabila mengambil bahagian dalam program ini. Saya bersetuju bahawa saya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembayaran semua perbelanjaan perubatan, kerugian dan/atau sebarang kerosakan lain yang timbul semasa menyertai program ini dan semua kos/perbelanjaan tidak akan dibayar balik oleh Rimakmur.

(6) Saya mengakui dan memahami sepenuhnya bahawa mengambil bahagian dalam program ini adalah aktiviti yang berbahaya dan melalui penyertaan sedemikian saya terdedah kepada risiko tertentu, jadi saya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kecederaan atau kematian.

(7) Saya memahami sifat fizikal program yang menuntut. Saya mengisytiharkan, sebagai syarat kemasukan ke program itu, bahawa saya telah berlatih secukupnya untuk program ini dan bahawa saya tidak mengetahui sebarang penyakit, kecederaan atau sebarang kecacatan fizikal lain yang boleh menyebabkan saya cedera atau kematian semasa mengikuti program. Sekiranya saya menyedari sebarang keadaan perubatan atau kecacatan, atau sebaliknya sakit atau cedera sebelum atau semasa program, Rimakmur berhak menghentikan penyertaan saya bagi program tersebut.

[ ] Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami kandungan Borang Penepian Liabiliti di atas sebelum melengkapkan borang pendaftaran bagi menyertai program “FUN RIDE MEGA SURIA”. Bahawa saya juga bersetuju untuk terikat dengan segala terma dan syarat yang dinyatakan. Saya bersetuju untuk membenarkan Rimakmur Sdn. Bhd (Rimakmur) (tanpa sebarang kos dan tuntutan) terhadap penggunaan dan perkongsian data saya kepada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal perkhidmatan, pembekal, penaja dan/atau ejen mengikut Dasar Privasi Rimakmur.